VEDTÆGTER

for

VEDDELEV VEJLAUG

 

 

1 : NAVN OG HJEMSTED

Laugets navn er Veddelev Vejlaug og dets hjemsted er Veddelev, Roskilde Kommune.

2 : FORMÅL

Laugets formål er:

  1. som en underafdeling af Veddelev Grundejerforening at varetage de for Veddelev Grundejerforening gældende forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse af veje, fortove, vejbrønde m.v. for parcellerne på Langholm, Hyldeholm og Okseholm.
  2. at rådgive og hjælpe vejlaugets medlemmer fra andre veje vedr. deres forpligtelser m.h.t. vedligeholdelse af veje, fortove, vejbrønde m.v.
  3. at muliggøre frivillig opsparing i vejlaugets regi med henblik på betaling af løbende vedligeholdelsesudgifter og evt. fremtidigt éngangsbidrag til rensningsanlæg.

3 : OMRÅDE

Laugets område omfatter Langholm, Hyldeholm og Okseholm samt andre veje, der ikke i forvejen er omfattet af vejlaug.

4 : MEDLEMMER

Grundejere på Langholm, Hyldeholm og Okseholm er iflg. deklaration på parcellerne pligtige til at være medlem pga. deres medlemskab af Veddelev Grundejerforening. Disse medlemmer benævnes i det følgende H-medlemmer.

Andre medlemmer af Veddelev Grundejerforening kan optages som medlem. Disse medlemmer benævnes i det følgende L-medlemmer. Et medlems opsparede beløb følger parcellen, dvs. at en grundejer ikke ved salg kan få det opsparede beløb udbetalt, men må afregne med køber over refusionsopgørelsen.

Det af en grundejer opsparede beløb kan kun bruges af vejlauget til betaling af medlemmers andel i udgifterne til vejreparation.

Medlemskab kan kun bringes til ophør med et regnskabsårs afslutning.

5 : GENERALFORSAMLINGEN

Veddelev Grundejerforenings generalforsamling er laugets højeste myndighed. Kun medlemmer af vejlauget har stemmeret i spørgsmål vedrørende vejlauget.

Der kan kun afgives én stemme pr. parcel. Der kan højst mødes med én fuldmagt pr parcel. På generalforsamlingen kan behandles indkomne forslag til vejforbedringer. Endvidere fastsættes kontingent for henholdsvis H-medlemmer og L-medlemmer. Medlemmerne tager kun stilling til kontingentstørrelsen for deres egen kategori.

6 : LEDELSE

Lauget ledes af Veddelev Grundejerforening. På generalforsamlingen vælges et arbejdsudvalg på 3 medlemmer til at forestå den daglige ledelse. Dette udvalg kan udvides efter behov.

Laugets midler placeres hensigtsmæssigt i et anerkendt pengeinstitut i Roskilde.

Over laugets midler kan kun Veddelev Grundejerforenings formand og kasserer i forening disponere.

7 : REGNSKAB OG REVISION

Regnskabsåret følger Veddelev Grundejerforenings regnskabsår. Regnskabet revideres af Veddelev Grundejerforenings 2 revisorer, og revision finder sted mindst én gang om året, eller når som helst revisorerne finder anledning dertil.

 

 

8 : VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesudgifter for en vej fordeles ligeligt mellem samtlige parceller på den pågældende vej. En grundejer skal kun betale for vedligeholdelse af egen vej og ikke for andre veje.

Udgiften til vedligeholdelse kan betales af det opsparede beløb og et evt. overskud forbliver på parcellens konto, mens et underskud betales efter regning.

Udvalget henstiller til generalforsamlingen hvilke veje, der skal repareres.

Grundejerne på de enkelte veje kan dog selv tage initiativ til hvornår og hvor meget, der skal repareres.

Såfremt der ikke blandt alle grundejere på en vej kan opnås enighed om reparationsarbejdets omfang, kan der hos kommunen amnodes om et vejsyn.

9 : OPHÆVELSE AF VEJLAUGET

I tilfælde af opløsning af vejlauget overdrages fælles midler

(kontingent) til Veddelev Grundejerforening, mens frivilligt opsparede beløb tilbagebetales til den enkelte parcel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Således vedtaget på generalforsamlingen d. 24. september 1987 med ændringer 31. oktober 1994. Sidst optrykt maj 2001.