Naturpleje på Veddelev Nordstrand


Veddelev Nordstrand er et værdifuldt naturområde med både kalkoverdrev, kystskrænt og strandeng. Området er en del af Natura 2000-området Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov og ligger i Nationalpark Skjoldungernes Land. Derfor gøres en særlig indsats for at bevare det åbne landskab og fremme naturværdierne i området ved at fjerne udvalgte træer og buske.
Mød naturmedarbejder Klaus Andersen fra Roskilde Kommune på Veddelev Nordstand tirsdag den 3. oktober og onsdag den 4. oktober kl. 8.00-13.30. 
Klaus har flyttet sit arbejdsbord herud og sidder for enden af fodboldbanen ud mod stranden. Klaus byder også på en kop kaffe til de, der kommer forbi. 
 

Formålet med naturplejen

Uden at blive vedligeholdt vil området med tiden gro til i skov og tætte buskadser. En tilgroning med bl.a. mirabel, popler, slåen og hvidtjørn m.m. vil med tiden fortrænge de mange oprindelige lavtvoksende planter urter, der kun trives i det åbne landskab. . Der er derfor behov for igen at beskære bevoksningen for skabe mere lysåbne forhold for at planterne kan overleve og trives.  Variationen i området med spredte buskadser skal også bevares til glæde for de mange fugle, insekter, sommerfugle, frøer og padder. 

Et andet formål er at skabe mere udsigt over Roskilde Fjord fra stierne i området til glæde for de mange borgere kom færdes i området. 

Den gamle poppellund bevares. Den stammer tilbage fra den nedlagte Roskilde Garnisons skydebane sammen med det rødehus. 

I denne omgang fældes/optrækkes udvalgte træer og buske i de tre områder, der er indrammet med rødt på kortet. Naturplejen gennemføres i oktober 2023. Der følges op i de efterfølgende år for at hindre genvækst

Hvem står for projektet?

Roskilde Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land står for projektet, som uføres af Ringlebjerg Skov og Landskab v/Kresten Ringlebjerg, som entreprenør.

Læs også nyheden på Roskilde Kommunes webside: Klaus flytter sit kontor til Veddelev Nordstand og byder på en kop kaffe